หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทอง หมู่ที่ 10  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทอง หมู่ที่ 10
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.โพนทอง อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสลับกับที่ดอน สสภาพดินนอุดมสมบูรณ์ควร ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านโพนทอง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายธานินทร์ คล้ายแก้ว นายประภัสสร นะแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณสลับกับบป่าดิบแลล้ง มีตต้นไม้ชั้นหนาแน่นและปานกลางชนิดไม้ที่พบ ได้ก่ ไม้ประดู่ แดง ชิงชัน ตะเคียนทอง งิ้วป่า กระบก ไผ่ป่า ไผ่ตง และไม้อีกหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่่อบบำรุงรักษาป่าให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ชุมชนจัดทำโครงการพัฒนาป่าชุมชนแห่งนี้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :