หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านนาน้ำพราย (โนนสดใส หมู่ที่ 9)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านนาน้ำพราย (โนนสดใส หมู่ที่ 9)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 123 ไร่ 0 งาน 42 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสลับกับที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านนาน้ำพราย (หมู่ 1), บ้านโนนสดใส (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายธานินทร์ คล้ายแก้ว นายประภัสสร นะแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าดิบแลล้ง มีต้นไม้ขึ้นหนนาแน่นและปานกลาง ชนิดไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้ประดู่ งิ้วป่า กระบก แดง ชิงชัน ไผ่ป่า ไผ่ตง ไม้พื้นล่างลายชนิดเป็นพืชสมุนไพร เช่น ข่าป่า ขมิ้น ยาหัว เข็มแดง เข็มป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับบหมู่บ้าาน เป็นแหล่งหาอาหารของชาวบ้าน และสมุนไพร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/13499
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์ นายปรีชา ผาทอง
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง จิก แดง กระบก พอก ชาด ประดู่ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบำรุงฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ดำเนินโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :