หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอั้ว หมู่ที่ 5  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอั้ว หมู่ที่ 5
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 446 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นป่าในพื้นที่ราบ สภาพดินเป็นดินนดินลูกรังปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านหนองอั้ว (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2454 ลว 15 ก.พ. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ กระบก ฯลฯ สัตว์ที่พบได้แก่ กระรอก กระแต นก หนู งู แมงมุม ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับดำเนิโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายธานินทร์ คล้ายแก้ว นายทรัพย์สิน จงดี
สภาพป่า :
    เป็นป่่าเต็ง รัง มีไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์พอควร ชนิดไม้ที่พบได้แก่ ไม้เต็ง รัง กระบก ประดู่ ฯลฯ มีสัตว์ป่าขนาดเล็กอาศัย เช่น นก กระรอก กระแต งู ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ราษฎรในชุมชนทราบเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของป่าแห่งนี้ และรร่วมกันจัดการบำรุงฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :