หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านร่องโน หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านร่องโน หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 80 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินทรายปนลูกรัง อยู่ติดถนนระหว่างบ้านร่องโน ต.ทุ่งหลวง กับบ้านเหล่าต่างคำ ต.เหล่าต่างคำ สภาพโดยรอบเป็นพื้นที่นา และที่ทำกินของชาวบ้าน
หมู่บ้าน : บ้านร่องโน (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.43/2866 ลว. 28 ก.พ. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    สภาพโดยทั่วไปเป็นเต็ง รัง ที่มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรมีไม้ขนาดเล็กถึงปานกลางขึ้นอยู่ทั่วไป เช่น เต็ง รัง ติ้ว กระบก ประดู่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับดำเนินการโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายธานินทร์ คล้ายแก้ว นายทรัพย์สิน จงดี
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเต็ง รัง ที่ไม่อุดมสมบูรณ์ มีไม้ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ได้ก่ เต็ง รัง พลวง ติ้วระบก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าให้เกิดความสมบูรณ์ และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เห็นควรห้ชุมชนดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :