หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 28 ไร่ 0 งาน 33 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ
หมู่บ้าน : บ้านห้วยน้ำเย็น (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/18743 ลว.11 กันยายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวนัฐกาญจน์ พัฒนศักดิ์
สภาพป่า :
    สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ชิงชัน ยางเหียง ชาด ประดู่ เปล้า ไผ่ ส้มโมง สะเม็ก หวาย กระบก ดินเป็นดินทรายและมีลูกรังบางส่วนของพื้นที่ และมีลานหินในบางส่วนของพื้นที่ มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต ตระกรวด งู นกหนู แมงมุม กิ้งก่า ต่อ แตน ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน ดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการ จัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายธานินทร์ คล้ายแก้ว นายทรัพย์สิน จงดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง สลับกับบป่าเต็ง รัง มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นปานกลาง ชนิดไม้ที่พบได้แก่ เช่น เต็ง รัง พลวง มะตูม ประดู่ หว้า งิ้วป่า ตะคร้อ ฯลฯ ไม้พื้นล่างหลายชนิด เป็นพืชสมุนไพร เช่น ข่าาป่า ขมิ้น ยาหัว เข็มขาว เข็มแดง เห็นกวาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ราษฎรในชุมชนนมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่่ป่าหนองแหวน อันจะนำไปสู่การหาแนวทาง จัดการพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชนฯ ในพพื้นที่ป่าแห่งนี้ ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :