หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังน้ำมอก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังน้ำมอก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 269 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง บางส่วนเป็นที่ลาดเชิงเขา
หมู่บ้าน : บ้านวังน้ำมอก (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/18743 ลว.11 กันยายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวนัฐกาญจน์ พัฒนศักดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ชิงชัน ยางเหียง ชาด ประดู่ เปล้า ไผ่ ส้มโฮง สะเม็ก หวาย กระบก ดินเป็นดินทรายและมีลูกรังบางส่วนของพื้นที่ และมีลานหินในบางส่วนของพื้นที่ มีสัตว์ที่อาสัยอยู่ เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต ตระกรวด งู นก หนู แมงมุม กิ้งก่า ต่อ แตน ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน ดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการ จัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายทรัพย์สิน จงดี นายธานินทร์ คล้ายแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมบูรณ์ดี พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง ชาด จิก กระบก ประดู่ แต้ ไผ่ ตะแบก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อบำรุงรักษาป่าให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชนแห่งนี้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/13499
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์ น.ส.สาวิตรี บุตรโยธี
สภาพป่า :
    เป็นป่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง ประดู่ ชาด จิก กระบก แต้ ไผ่ป่า ตะแบก บางส่วนเป็นพื้นที่มีลานหินแทรกระหว่างต้นไม้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟืนฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน จึงเห็นควรดำเนินการโครงการป่าชุมชนต่อไป

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :