หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 1
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 550 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาที่มีความชันปานกลาง มีที่ราบล้อมรอบพื้นที่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 ถึง 340 เมตร
หมู่บ้าน : บ้านแก้งใหม่ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายธานินทร์ คล้ายแก้ว นายสำราญ พลราช
สภาพป่า :
    มีความอุดมสมบุรณ์ปานกลาง สภาพป่าเป็นเบญจพรรณ มีพรรณไม้จำพวกประดู่ แดง กระบก กระบาก ฯลฯ ขึ้นกระจัดกระจยอยู่ทั่่วไป ไม้พื้นล่างเป็นจำพวกไม้ไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากป่าดังกล่าวอยู่ใกล้หมู่บ้าาน เห็นควรให้ราษฎร ร่วมกันดูแลรักษาในลักษณะของป่าชุมชน เพื่อให้ป่าคงสภาพความอุดมสบูรณ์ตลอดไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :