หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโพนตาล  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโพนตาล
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 217 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ มีเนื้อที่ป่ากว้าง ดินลูกรังปนทราย ด้านทิิศตะวันออกัดทำเป็นที่วิทยาลัยสงฆ์
หมู่บ้าน : โพนตาล (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2454 ลว 15 ก.พ. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นที่ราบ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เหมาะสำหรับเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/3522
ผู้ตรวจสอบ : นายธานินทร์ คล้ายแก้ว นายประภัสสร นะแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง ป่าโคก มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีความหลากหลายของชนิดไม้ปานกลาง ไม้ที่พบส่วนใหญ่ คือ เต็ง รัง หางนกยูง หว้า นนทรี เต็น ตะขบป่า มะม่วงป่า ประดู่ มะค่า กระโดน ตีนนก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมสสำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :