หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 12 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ลาดชัน เป็นเนิน สภาพดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : ดงป่าเปลือย (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/1888
ผู้ตรวจสอบ : นายโคจร จำปานิล นาธานินทร์ คล้ายแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบ็ญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ไม้ที่ขึ้นในพื้นที่ ได้แก่ อินทะนิล ประดู่ และมะค่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :