หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
พัฒนาป่าชุมชนบ้านพวก หมู่ที่ 5  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : พัฒนาป่าชุมชนบ้านพวก หมู่ที่ 5
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 85 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบลักษณะดินเป็นดินลูกรัง เป็นพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบ
หมู่บ้าน : พวก (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/924
ผู้ตรวจสอบ : นายทรัพย์สิน จงดี
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ว่างเปล่า มีต้นหางนกยูงและต้นจามจุรีขึ้นล้อมรอบบริเวณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าให้มีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ชุมชนจัดทำโครงการพัฒนาป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :