หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
พัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่า หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : พัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่า หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 43 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินทราย
หมู่บ้าน : เหล่า (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/924
ผู้ตรวจสอบ : นายทรัพย์สิน จงดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ สะคาม ติ้ว หว้า สะแบง อินทะนิล เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจและเป็นการกระตุ้นให้ราษฎรเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกันจัดการดูแลรักษาปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าส่วนที่เสื่อมโทรม จึงเห็นควรให้้ชชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :