หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
พัฒนาป่าชุมชนบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : พัฒนาป่าชุมชนบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 1
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 10 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบดินเป็นดินเหนียวปนลูกรัง
หมู่บ้าน : ศรีสว่างพัฒนา (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/12531
ผู้ตรวจสอบ : นายทรัพย์สิน จงดี น.ส.ดวงจันทร์ สอนสุภาพ
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบเช่น ประดู่ เปื่อย ชิงชัน ไผ่ ฯลฯ มีสัตวืป่าอาศัยอยู่ เช่น ไก่ป่า กระลอก กระแต เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บ้านหรือชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการรจัดการพื้นที่ ปลูกและฟื้นนฟูสภาพป่า จึงเห็นควรให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :