หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 117 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินปนลูกรัง และดินดาน
หมู่บ้าน : หนองแสง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43 /4162 ลว 13 มีนาคม 2556
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/12531
ผู้ตรวจสอบ : นายยชัชวาล เอื้อสุวรรณ นายปรีชา ผาทอง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้งบางส่วน ลักษณะอุดมสมบูรณ์มาก ไม้ที่พบเชช่น ไผ่ขึ้นจำนวนมาก มีประดู่่ ชิงชัน เฮียง ยาง แดง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เหมาะสำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :