หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังแดง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังแดง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 140 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่เนินเขาล้อมรอบไปด้วยที่ทำกิน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายปนลูรัง
หมู่บ้าน : บ้านวังแดง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 160543/21653 ลว 11 ธันวาคม 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ ผสมสัก เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นป่าโดดๆ เพียงลูกเดียว ที่เหลืออยู่ของอำเภอตรอนและล้อมรอบไปด้วยที่ทำกิน ซึ่งชุมชนเห็นความสำคัญป่าจึงรวมตัวกันอนุรักษ์ป่าไว้ ซึ่งปัจจุบันป่าเริ่มอุดมสมบูรณ์ และมีการฟื้นฟูสภาพป่าแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นและชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและรวมกันดูแลรักษาป่าจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ สัก มะค่า เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านวังแดง มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน เห็นควรให้ต่อายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/8798 ลงวันที่ 10 เมย.43
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุภาพ สุมทรคีรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนของตำบลวังแดง

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :