หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้ำแพ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้ำแพ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 95 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านน้ำแพ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/17285 ลว. 27 ก.ย.56
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบพื้นที่ป่าถูทำลาย จึงได้ลงมติอนุรักษ์ป่า และเป็นป่าพื้นเดียวของหมู่บ้านที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งหมู่บ้านนี้ยังมีแนวเขตติดแนวเขตอุทยานป่าบริเวณนี้เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน มีการฟื้นฟูสภาพป่า แหล่งอาหารเพิ่มขึ้นและชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตามระเบียบป่าชุมชนและร่วมกันดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ เต้ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพร เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านน้ำแพ มีความเข้มแข็งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้โดยเป็นไปตามความต้องการของกรมป่าไม้ เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/8281 ลว 3 เมย.43
ผู้ตรวจสอบ : นายสวัสดิ์ นาควรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ มีไม้ไผ่ ไม้มะค่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้นำพื้นไปดำเนินการจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :