หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านม่วงตาล  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านม่วงตาล
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 1500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : ลักษระพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นที่เนินเล็กน้อย ดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ม่วงตาล (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/8281 ลว 3 เมย.43
ผู้ตรวจสอบ : นายอเนก อุบลศุข
สภาพป่า :
    สภาพป่าบริเวณหนองไข่เน่า สภาพป่าบริเวณนั้นถ฿กตัดทำลายโดย การเอาฟื้นมาเผาถ่ายและไม้หมอนรางรถไฟ จะเหลือแต่ลูกไม้เล็กๆ และทางหมู่บ้านได้อนุรักษ์ป่าพื้นนี้ไว้อุดมสมบูรณ์ขึ้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับสนับสนุนจากกรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :