หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านฟากบึง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านฟากบึง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 400 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษระพื้นที่เป็นที่ราบเนินเขา ลักษระดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ฟากบึง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/4835 ลว 21 มี.ค.55
ผู้ตรวจสอบ : นายสายัณห์ เกิดมั่น
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการที่ป่าถูทำลายจึงได้ลงมติอนุรักษ์ป่า และเป็นป่าพื้นเดี่ยวของหมู่บ้านที่ยังเหลืออยู่ ป่าเริ่มอุดมสมบูรณืและมีการฟื้นฟูสภาพป่า แหล่งอาหารเพิ่มขึ้น และชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบป่าชุมชนและรวมกันดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านฟากบึงมีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/8281 ลว. 3 เมย.43
ผู้ตรวจสอบ : นายอเนก อุบลศุข
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นแบบป่าเต็งรังมีต้นไม้ที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่า ของป่า เช่น เห็ด หนอไม้ สมุนไพร
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :