หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 20 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะเป็นที่ราบเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : ท่า (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/8281 ลว.3 เมย.43
ผู้ตรวจสอบ : นายฤกษ์ชัย วุฒิ
สภาพป่า :
    สภาพป่าบริเวณเขากกเป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้ขึ้นหนาทึบเป็นจำนวนมาก เช่น แดง ไผ่ เต็ง รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2563
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/2964 ลว.23 ก.ย. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    ลักษณะพื้นที่ป่าชุมชนเป็นที่เนินเขา เป็นป่าแบบป่าเบยจพรรณมีพรรณไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้สักซึ่งชาวบ้านทุกคนช่วยกันดูแลรักษา และปลูกป่าเสริมทุกปีโดยไม่เขาไปบุกรุกทำลายป่าและมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนเขาสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านท่า มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :