หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคุ้ม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคุ้ม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 300 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : ลักษณะเป็นที่ราบเนิเขา ลักษณะดินเป็นร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : คุ้ม (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/8281 ลว.3 เมย.43
ผู้ตรวจสอบ : นายวิศณุ วงค์พุฒิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่อุดมสมบูณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรกำหนดพื้นที่เป็นป่าชุมชน เนื่องจากมีความเหมาะสม และต้องการอนุรักษืไว้ รวมทั้งป้องกันไม่ให้ราษฎรบุกรุกไว้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/2964 ลว. 23 ก.พ.58
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    ลักษณะพื้นที่ป่าชุมชนเป็นที่เนินเขาสูง เป็นป่าเบยจพรรณ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักเป็นส่วนใหญ่ซึ่งชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษา และปลูกเสริมป่าทุกปี ป่าบริเวณนี้ไม่มีการบุกรุกทำสวนรางสาด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านคุ้ม มีความเข้มแข็ง อนุรักษืและฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :