หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาคันทุง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาคันทุง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสูง ลักษระดินเป็นดินลูกรังปนทราย
หมู่บ้าน : นาคันทุง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/22622 ลว.20 พ.ย. 55
ผู้ตรวจสอบ : นายวิเรศ ขันใจ
สภาพป่า :
    เป็นเบญจพรรณ เป็นป่าอยู่ติดกับหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระบทที่ป่าถูกทำลายจึงได้ลงมัติอนุรักษ์ป่า และเป็นป่าพื้นเดี่ยวของหมู่บ้านที่ยังเหลืออยู่ ป่าเริ่มอุดมสมบูรณ์และมีการฟื้นฟูสภาพป่า แหล่งอาหารเพิ่มขึ้น และชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบป่าชุมชนและรวมกันดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    บ้านนาคันทุ่งมีความเข้มแข็ง อนุรักษืและฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/8402 ลว.9 เมย. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสวัสดิ์ นาควรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเต้งรัง มีพันธ์ุไม้ เช่น เต็ง รัง เหียง ควง บางส่วนเสื่อมโทรม และบางสวนเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์ชุมชนท้องถิ่นมีคตวามเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :