หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 2010 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : ลักษระเป็นที่ราบเนินเขา ลักษระดินเป็นดินร่วมปนลูกรัง
หมู่บ้าน : หนองกวาง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1605.43/13970 ลว.8 กันยายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    ลักษณะพื้นที่ป่าชุมชนเป็นที่ราบเชิงเขา เป็นป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อก่อนป่าชุมชนบริเวณนี้มีจำนวน 2390 ไร่แต่ปัจจุบันพื้นที่ลดลงเหลืออยู่ 2010 ไร่ เนื่อมาจากการแบ่งเขตตำบลทำให้พื้นที่ลดลง แต่ชุมชนก็ยังดูแลไว้เหมือนเดิมและสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มิได้ให้ใครมาบุกรุกพรรณไม้นาๆชนิด และอาหารจากป่าชุมชนเพิ่มขึ้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านหนองกวาง มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 07104/8402 ลว.9 เมย. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายอเนก อุบลศุข
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเต็งรังเกิดขึ้นในบริเวณภูเขาสูงชัน พรรณไม้ส่วนใหญ่ยังมีขนาดเล็ก ป่ากำลังฟื้นตัวกลับกลายเป็นป่าที่สมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/25724 ลว.22 ธ.ค.53
ผู้ตรวจสอบ : นายจีระ ทรงพุฒิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ เป็นที่ชาวบ้านเคยบุกรุกนำไม้มาเผ่าถ่านจนหมด วึ่งชาวบ้านหนองกวางได้รับผลกระทบจากการที่ป่าถูทำลายจึงได้ลงมติอนุรักษ์ป่าและให้เลิกอาชีพเผ่าถ่าน ป่าเริ่มอุดมสมบูรณืและมีการฟื้นฟูสภาพป่า แหล่งอาหารเพิ่มขึ้น และชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรวมกันดูแลรักษาป่าจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านหนองกวางมีความเข้มแข็ง อนุรักษืและฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :