หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเกาะ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเกาะ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 100 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ลักษระพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วน
หมู่บ้าน : เกาะ (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/8402 ล.ว.9 เมย. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายฤกษ์ชัย วุฒิ
สภาพป่า :
    ไม่มีสภาพป่าเป็นที่สาธารณะวางเปล่า เหมาะสำหรับจะปลูกฟื้นฟูสภาพป่าขึ้นมาใหม่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดป่าชุมชน การขอรับสนับสนุนจากการกรมป่าไม้ เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำดครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :