หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังข่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังข่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 2200 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : วังข่า (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/4835 ลว.21 มี.ค.55
ผู้ตรวจสอบ : นายสายัณห์ เกิดมั่น
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ และป่าเต้งรังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งชุมชนบ้านวังข่าได้จัดทำป่าชุมชนมาแล้ว 5 ปี ซึ่งชุมชนได้ให้ความร่วมมือสภาพป่าจึงอุดมสมบูรณ์และมีการฟื้นฟูสภาพป่าแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น และชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรวมกันดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ เต้ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นแหล่งไม้ใช้สอยของหมู่บ้าน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้าน อนุรักษ์ไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 07104/8402 ล.ว.9 เมย. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายฤกษ์ชัย วุฒิ
สภาพป่า :
    สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์ขุมขนท้องมีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :