หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 1200 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา ลักษระดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : ทุ่ง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/4835 ลว. 21 มี.ค. 55
ผู้ตรวจสอบ : นายสายัณห์ เกิดมั่น
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ และป่าเต้งรังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ล้อมไปด้วยที่ทำกินของชาวบ้านและมีสภาพป่าเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวที่ยังพอจะมีไว้เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ไม้ที่มีคุณค่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านเห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าแห่งเดี่ยวของหมู่บ้านที่เหลื่อ จึงช่วยกันป่าบริเวณนี้ไว้ และดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ สัก เต้ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ มะค่า สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ กล้วยไม้ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านทุ่ง มีความเข็มแข็ง อนุรักษืและฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/8402 ลว9 เม.ย.44
ผู้ตรวจสอบ : นายฤกษ์ชัย วุฒิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ พรรณไม้ เช่น สัก ประดู่ แดง มะค่า ไผ่วาง สภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้ฒแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :