หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวัดป่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวัดป่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 1500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะเป็นที่ราบเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : วัดป่า (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2964 ลว.23 ก.พ.58
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    ลักษณะพื้นที่ป่าชุมชนเป็นที่เนินเขาสูง เป็นป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักซึ่งชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษา และปลูกเสริมป่าทุกปีโดยไม่เข้าไปบุกรุกทำสวนรางสาด ณ.ปัจจุบันป่าอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านวัดป่า มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/8402 ลว.9 เมย. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายเทพ มณฑากุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่สมบูรณ์และเสื่อมโทรมเป็นบ้างส่วน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :