หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหลวงป่ายาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหลวงป่ายาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 1400 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : ลักษระเป็นที่ราบเนินเขา มีภูเขาสูงทอดยาวไปตามถนน ลักษระดินเป็นดินลูกรังปนทราย
หมู่บ้าน : หลวงป่ายาง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/4376 ลว 19 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุภาพ สุมทรคีรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบเบญจพรรณ เป็นป่าที่สมบูรณ์ แต่ถูกทำลายเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่ช่วยกันรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิม มีพรรณไม้ เช่น เต็ง รัง ประดู่ แดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :