หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านผาเต่าพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านผาเต่าพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 1500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเนินเขา ลักษระดินเป็นดินรวนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านผาเต่าพัฒนา (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส1605.43/22622 ลว. 21 พ.ย. 2555
ผู้ตรวจสอบ : นายวิเรศ ขันใจ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึงชุมชนบ้านผาเต่าพัฒนาได้จัดทำป่าชุมชนมาแล้ว 5 ปี ได้รับความร่วมมืออนุรักษ์ป่าให้อุดมสมบูรณ์และมีการฟื้นฟูสภาพป่าแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นและชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและร่วมกันดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านผาเต่าพัฒนามีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชนในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษืป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 07104.4/4376 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2545
ผู้ตรวจสอบ : นายสัญญา สมบัติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบเบยจพรรณ มีพรรณไม้ สัก ประดู่ แดง มะค่า และผสมป่าเต็งรัง เป็นบางส่วน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ และเป็นแหล่งซับน้ำของหมู่บ้าน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนทัองถิ่นที่มีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :