หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยน้อยกา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยน้อยกา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 1000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายปนลูกรัง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1605.43/17285 ลว. 27 กันยายน 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมสัก เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าที่ติดกับหมู่บ้าน ซึ่งชุมชนเห็นความสำคัญจึงรวมตัวอนุรักษ์ป่าไว้ ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งมานานแล้วป่าอุดมสมบูรณ์ไม่มีการบุกรุกของชาวบ้าน แหล่งอาหารเพิ่มขึ้นและราษฎรทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ ชนิดพรรณไม้ สัก มะค่า เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านห้วยน้อยกามีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน เห็นควรให้ต่ออายุโครงการได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/4376 ลว 19 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายวิชัย ฤกษ์งามเดิม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังปนป่าเบญจพรรณผสมสัก ตอนล่างเป็นป่าไผ่ สภาพป่าถูกทำลายเหลือแต่ต้นไม้ขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันป่าเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้ว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :