หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 157 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หมู่บ้าน : งิ้วงาม (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/2964 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    ลักษณะพื้นที่ป่าชุมชนเป็นเนินเขา เป็นป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักซึ่งชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษา และปลูกเสริมป่าทุกปีโดยไม่เข้าไปบุกรุก โดยเป็นที่ป่าสาธารณะของหมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับพรรณไม้ ณ ปัจจุบันป่าอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านงิ้วงาม มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/4376 ลว 19 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :