หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาตารอด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาตารอด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 1500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเนินเขา ลักษระดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : นาตารอด (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25724 ลว 22 ธค 53
ผู้ตรวจสอบ : นายจีระ ทรงพุฒิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบยจพรรณ และป่าเต้งรังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งชุมชนบ้านนาตารอดได้จัดทำโครงการป่าชุมชนแล้วมา 5 ปี ป่าเริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นและมีการฟื้นฟูสภาพป่า แหล่งอาหารเพิ่มขึ้น และชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรวมกันดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชองค์กรชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข็มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ0710.4/4376 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545
ผู้ตรวจสอบ : นายฤกษ์ชัย วุฒิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้สักขึ้นเป็นจำนวนมากและพรรณไม้ไผ่เป็นบ้างส่วน สภาพป่ายังอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งประสงค์จะดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :