หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเนินหินแดง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเนินหินแดง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 388 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินลูกรังปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านเนินหินแดง (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12139 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีปัญหาการบุกรุกป่าอย่างรุนแรงเป็นป่าที่มีไม้สักเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่ต้องการของพวกตัดไม้ ป่าพื้นนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ไม้ที่มีค่าเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเห็นความสำคัญ จึงช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า ทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์จนป่าฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ สัก เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ประดู่ หน่อไม้ เห็ดต่างๆ สมุนไพรต่างๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านเนินหินแดง มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักา์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25724 ล.ว 22 ธันวาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายจีระ ทรงพุฒิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยที่ทำกินของชาวบ้านและเป็นป่าแห่งเดี่ยวที่อยู่ติดกับชุมชนและยังเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านและยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ไม้ที่มีคุณค่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านความสำคัญของป่าแห่งเดียวของหมู่บ้านที่เหลืออยู่จึงช่วยกันป่าบริเวณนี้ไว้ และดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ สัก เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ มะค่า สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ กล้วยไม้ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านเนินหินแดง มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/4451 ลว 29 เม.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :