หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่าเดื่อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่าเดื่อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 25 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นหมู่บ้านที่ติดริมแม่น้ำน่าน ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านท่าเดื่อ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10672 ลว 11 พ.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ไม่มีสภาพป่า จะปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณรอบบึงครอบ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งประสงค์จพขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับจากกรมป่าไม้ เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :