หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปากเหมือง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปากเหมือง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาสูงปานกลาง มีภูเขาเป็นกลุ่ม จำนวน 4 ลูก ลักษณะดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านปากเหมือง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/6372 ลว 7 ก.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ ชนิดพรรณไม้ เต้ง รัง เหียง พลวง แดง ประดู่ สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นป่าแห่งเดียวในหมู่บ้านที่ล้อมไปด้วยที่ทำกินของราาฏรซึ่งชาวบ้านเรียกป่าบริเวณนี้ว่าเขาสองพี่น้อง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแช็งประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :