หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคลองเรียงงาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคลองเรียงงาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 10 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นเป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีบึงเบิกขนาดใหญ่ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่หลายหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : คลองเรียงงาม (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10672 ลว 11 พ.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    สภาพป่าไม่มี ซึ่งบริเวณที่จะดำเนินการปลูกป่าชุมชน เป็นพื้นที่ราบรอบบึงเบิกเหมาะสมที่จะปลูกฟื้นฟูสภาพป่าให้เป็นแหล่งไม้ใช้สอยของชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่งมีความเข้มแข็งประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :