หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคลองมะหาด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคลองมะหาด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 189 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
หมู่บ้าน : คลองมะหาด (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/19576 ลว 10 ก.ย. 53
ผู้ตรวจสอบ : นาวสาวสิริลักษณา สมเพชร
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีพรรณไม้ขึ้นอยู่หลากหลายชนิด เช่น ประดู่ป่า มะค่า สมพงษ์ และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น นก กระแต กระรอก ไก่ป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฯ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :