หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไทยสามัคคี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไทยสามัคคี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.หนองแวง อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 119 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินลูกโดด เป็นเนินเขาเตี้ยๆ ลาดเอียงลงทางด้านเหนือและทิศใต้
หมู่บ้าน : บ้านไทยสามัคคี (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/11497 ลว 9 ธ.ค. 2546
ผู้ตรวจสอบ : นายกิตติพศ ผกากาญจน์
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรังสลับป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่เป็นไม้ชั้นบน ได้แก่ ส้มป่อย สะเดา แดง มะขามป้อม พันชาด ตะแบก เต็ง ชงโค พลวง มะตูม สาธร ประดู่ มะค่าแต้ กระโดน ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ลูกไม้ของไม้ชั้นบน และไม้ชั้นกลางพืชอาหารที่พบ เช่น ผักหวาน กระเจียว หน่อไม้ พืชสมุนไพรที่พบเช่น ย่านาง พังคี โด่ไม่รู้ล้ม ผักเสี้ยนผี สัตว์ป่าที่พบ เช่น แย้ อึ่งอ่าง งูและนกชนิดต่างๆ ของป่า ได้แก่ น้ำผึ้ง แมลง และไข่ของแมลง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุมัติ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :