หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโคกป่าช้าใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโคกป่าช้าใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 175 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีถนนทางหลวงสายอุบลราชธานี-นครราชสีมาผ่านกลางป่า
หมู่บ้าน : ทับสวาย (หมู่ 1), ทับสวายพัฒนา (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/3919 ลว 27 เมษายน 2547
ผู้ตรวจสอบ : นายสงวน ธนชัยสิทธิกุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง ไม้ชั้นบน ได้แก่ แดง มะค่าแต้ เต็ง รัง ขี้หนอน พฤกษ์ สะเดา ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ขี้แหล็ก ระเวียง ตะขบป่า กระดูก วัวเลีย ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ เล็บเหยี่ยว เพ็ก สาบเสือ พังคี หญ้าแฝก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกา ข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีกาจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :