หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 137 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหิน ด้านบนเป็นป่าไผ่ ด้านล่างเป็นป่าเต็งรังสลับป่าเบญจพรรณ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร
หมู่บ้าน : สะพานหิน (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11497 ลว 9 ธันวาคม 2546
ผู้ตรวจสอบ : นายกิตติพศ ผกากาญจน์
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรังสลับป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพรรณไม้ต่างๆ ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง สะเดา แดง มะขามป้อม พันชาด ตะแบก เต็ง ชงโค พลวง มะตูม สาธร ประดู่ มะค่าแต้ สองสลึง กระโดน ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ลูกไม้ของไม้ชั้นบน พืชอาหาร ได้แก่ ผักหวาน หญ้าเพ็ก ไผ่ไร่ ไผ่ซางนวล ไผ่รวก ผักสามสิบ พืชสมุนไพร เช่น โด่ไม่รู้ล้ม พังคี ฉลูกัน กระเจียว เปราะหอม สาบเสือ สัตว์ที่พบได้แก่ กระต่ายป่า ไก่ป่า อีเห็น อึ่งอ่าง งู แย้ และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการดูแลและจัดการป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานานและต่อเนื่องกันมาโดยตลอด โดยใช้เป็นแหล่งเก็บอาหาร สมุนไพร และปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต เพียงแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน รวมทั้งกำหนดกฎ กติกา ข้อบังคับการใช้ประโยชน์ การวางแผนการจัดการพื้นที่อย่างชัดเจน หากมีการอนุญาตให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชนได้ ก็จะเกิดผลดีกับชุมชน จึงเห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :