หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2542
ที่ตั้ง : ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 243 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : แปลง 1 เป็นเทือกเขาติดต่อกัน 2 ลูก มีความสูงตั้งแต่ 100-165 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพดินเป็นดินลูกรัง บางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย, แปลง 2 เป็นเทือกเขาติดต่อกัน 2 ลูก มีความสูง 150-185 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีถ้ำอยู่ 1 แห่ง ดินเป็นลูกรัง, แปลง 3 เป็นเนิเขาเตี้ย ๆ มีความสูง 70-90 เมตร จากระดับน้ำทะเล ดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง, แปลง 4 เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ติดต่อกันเป็นแนวยาว มีความสูง ประมาณ 90 เมตร จากระดับน้ำทะเล ดินเป็นดินลูกรัง บางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านเขาราวเทียนทอง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3967
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 25
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/31535 ลว. 21 ธ.ค.42
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ เติมศรีวีระกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าผลัดใบ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้หมู่บ้านเขาราวเทียนทองจัดทำโครงการป่าชุมชนในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เนื่องจากชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อดูแลรักษาป่า และใช้ประโยชน์จากป่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :