หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านเขาหนองน้ำใส  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านเขาหนองน้ำใส
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 100 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเนิเขาเล็กๆ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 80 - 110 เมตร ลักษณะดินเป็นลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
หมู่บ้าน : ตลุกรัง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส1605.2/9541 ลว.27 ก.ค.2549
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ คณุตม์วงศ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่ทั่วไป ไม้ที่พบ ประดู่ แดง มะค่าแต้ เต็ง รัง ตะแบก ตีนนก พฤกษ์ กระพี้จั่น สะเดา ขี้เหล็ก คูน และไผ่รวก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตเพื่อให้ชุมชนมีป่าไว้เป็นแหล่งอาหาร และเปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :