หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมูที่ 7  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมูที่ 7
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 515 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นแนวสันเขาและภูเขาหลายลูก ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีลำห้วยสาขาหลายสายไหลผ่าน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน ห่างจากชุมชนประมาณ 6 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านวังหงส์ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2243/62 ลว 26 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2119 ลว 17 ก.พ. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผลัดใบผสม มีลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่งและดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ขึ้นกระจัดกระจายทั่วไป ได้แก่ สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา ส้าน ยมหิน เกล็ดดำ เกล็ดแดง มะเกลือ และไผ่ชนิดต่าง ๆ เช่น ไผ่บง ไผ่ป่า ไผ่ซางนวล ไผ่รวก ไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังหงส์ ม.7 . เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว สภาพป่ามีความอุดม สมบูรณ์ดีขึ้น ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชน ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่า และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด อีกทั้งพื้นที่ไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลรักษาของภาครัฐ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10534
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :