หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเกี๋ยงพา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเกี๋ยงพา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 460 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑ เป็นเนินเขาไม่สูงมาก ยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๐๐ เมตร อยู่ทางทิศเหนือ ของหมู่บ้าน ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๕๐๐ เมตร แปลงที่ ๒ เป็นแนวเขา ทอดตัวยาวไปทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ๒๕๐ เมตร ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านเกี๋ยงพา (หมู่ 4), เกี๋ยงพา (หมู่ 04)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8139 ลว 9 พ.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ ๑ เป็นป่าเต็งรัง พันธ์ไม้เด่นได้แก่ไม้เต็ง ไม้รัง ตันผักหวาน แปลงที่ ๒ เป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการป่าชุมชน เห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นทางชุมชนได้ ช่วยกันอยู่ดูแลรักษาป่าชุมชน ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/15618
ผู้ตรวจสอบ : นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :