หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยไฮ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยไฮ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 1500 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
สถาพทั่วไป : เป็นที่ลาดชันเชิงเขา ภูมิประเทศสูงต่ำไม่เท่ากัน ดินเป็นทรายปนลูกรังและดินดาน
หมู่บ้าน : ห้วยไฮ (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2454 ลว 15 ก.พ. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง บางส่วนเป็นป่าเบญจพรรณ มีความอุดมสมบูรณ์มาก พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่เต็ง รัง ประดู่ แดง กระบก ไผ่ มะขามป้อม ส้มโมง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับดำเนินโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/15646
ผู้ตรวจสอบ : น.ส.ดวงจันทร์ สอนสุภาพ นายปรีชา ผาทอง
สภาพป่า :
    สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง ประดู่ แดง กระบก ไผ่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีความเหมาะสมสำหรับการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :