หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนนาอิสาน (เขาน้อย)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนนาอิสาน (เขาน้อย)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 23 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : นาอิสาน (หมู่ 16)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/7679 ลว 7 มี.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวเกศินี รัตนชล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้สำคัญ เช่น ประดู่ป่า นนทรีป่า มะค่าโมง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้จัดตั้งป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่อง
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/21285 ลว 23 ส.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวเกศินี รัตนชล
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบชื้นผสมป่าดิบแล้ง ชนิดพรรณไม้ได้แก่ ตะแบก มะค่าโมง เกด กระบก ดีหมี ไทน นนทรี สัตวืป่าก็มี เม่น หมูป่า ไก่ป่า นกต่างๆ กระรอก กระแต งู ชะมด กระจง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควนอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/21285 ลว 23 ส.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวเกศินี รัตนชล
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบชื้นผสมป่าดิบแล้ง ชนิดพรรณไม้ได้แก่ ตะแบก มะค่าโมง เกด กระบก ดีหมี ไทน นนทรี สัตวืป่าก็มี เม่น หมูป่า ไก่ป่า นกต่างๆ กระรอก กระแต งู ชะมด กระจง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควนอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :