หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาน้ำหยด (บ้านหัวสำโรง)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาน้ำหยด (บ้านหัวสำโรง)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 400 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขามีความลาดชันปานกลาง
หมู่บ้าน : หัวสำโรง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/1369 ลว 26 ก.พ. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายปฐมพงศ์ เชื้อโพน
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ มีลูกไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นอยู่ทั่วไป หนาแน่นพอประมาณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งป่าชุมชน ตามโครงการพัมนาชุมชนลงสู่ท้องถิ่น

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :