หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโพนสวรรค์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโพนสวรรค์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.สระใคร อ.กิ่งอำเภอสระใคร จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 300 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ถึง สภาพเป็นที่ลาดเอียงลงสู่ลุ่มน้ำหรือท้องนา
หมู่บ้าน : โพนสวรรค์ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.203/20801
ผู้ตรวจสอบ : นายสยาม วิเศษลา น.ส.ดวงจันทร์ สอนสุภาพ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณทั่วไป มีต้นเหมือดต้นติ้ว สะเม็ก และเต็ง รัง สภาพป่าหนาแน่นปานกลาง ต้นไม้ไม่ค่อยสูงนัก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีพื้นที่เหมาะสำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :