หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาทราย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาทราย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.คอกช้าง อ.กิ่งอำเภอสระใคร จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลาดเอียงเล็กน้อย บางแห่งเป็นเนินและบางแห่งมีน้ำขัง มีพื้นที่ทำนาล้อมรอบ
หมู่บ้าน : นาทราย (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/21213
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ส่วนมากพบ ประดู่ ต้นพอก กระบก เดื่อ หมากผีผ่วน ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสม สำหรับจะจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.202/20801
ผู้ตรวจสอบ : นายสยาม วิเศษลา น.ส.ดวงจันทร์ สอนสุภาพ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณทั่วไป ป่าโปร่ง และป่าหนาสลับกันไป สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ดี
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าและฟื้นฟูป่าต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :