หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.บ้านฝาง อ.กิ่งอำเภอสระใคร จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสูงเนินดอน น้ำท่วมไม่ถึง
หมู่บ้าน : ฝางน้อย (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/21213
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธฺิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง ส่วนมากต้นไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง จิก ต้นพอก ต้นกระบก หนามแท่ง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสม สำหรับจะจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20801 ลว 7 ธ.ค. 50
ผู้ตรวจสอบ : 1. นายสยาม วิเศษลา 2. นางสาวดวงจันทร์ สอนสุภาพ
สภาพป่า :
    สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเต็ง ป่ารัง และไม้ยืนต้นขนาดกลาง ป่าทึบ หนา อุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีพื้นที่สำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :