หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไผ่ขาด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไผ่ขาด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนเหนียว ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หมู่บ้าน : บ้านไผ่ขาด (หมู่ 2), บ้านดอนโพธิ์ (หมู่ 3), บ้านหัวบึง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2226 ลว ก.พ.51
ผู้ตรวจสอบ : นายสถาพร วงศ์คำชัย
สภาพป่า :
    ป่าชุมชนแบบพัฒนา มีพันธุ์ไม้หลายชนิดอยู่บริเวณพื้นที่ล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ริมถนน เช่น สะเดา ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก มะขามเทศ คูณ พุทรา หางนกยูง มะขาม เสลา อินทนิน ตีนเป็ด ยางนา หางนกยูง ชมพูพันธุ์ทิพย์ สัก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2226 ลว ก.พ.51
ผู้ตรวจสอบ : นายสถาพร วงศ์คำชัย
สภาพป่า :
    ป่าชุมชนแบบพัฒนา มีพันธุ์ไม้หลายชนิดอยู่บริเวณพื้นที่ล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ริมถนน เช่น สะเดา ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก มะขามเทศ คูณ พุทรา หางนกยูง มะขาม เสลา อินทนิน ตีนเป็ด ยางนา หางนกยูง ชมพูพันธุ์ทิพย์ สัก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :