หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 150 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขามีถนนล้อมรอบ ชนิดของดินเป็นดินลูกรัง และดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านเขาหัวคน (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.33/6912
ผู้ตรวจสอบ : น.ส. กุลธิดา คำใจ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น พันธุ์ไม้เด่นที่พบใฃได้แก่ ไม้แดง รัง กระพี้จั่น กระพี้เขาควาย ประดู่ มะค่าแต้ เต็ง ไผ่รวก สะเดา ขี้เหล็ก สมอ ตะแบก มะกา มะกอก สามพันตา โมกมัน มะเกลือเลือด ไข่เน่า อรพิน ตะคร้อ ชงโค เสี้ยว งิ้ว ขี้อ้าย ข่อย ผักหวานป่า ฯลฯ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายๆชนิด เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต นางอาย งู ผึ้ง นก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/30800 ลว.13 ธ.ค. 42
ผู้ตรวจสอบ : นายเพิ่มสุข บุญศิริยะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ ไม้แดง รัง กระพี้จั่น ประดู่ มะค่าแต้ ไผ่รวก พุด สมอ ตะแบก งิ้ว สะเดา กระพี้เขาควาย ฯลฯ และมีสัตว์ป่าบางชนิดอาศัยอยู่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับตัวแทนชุมชน จัดทำโครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช.3 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :